3 ansatte i aksjon på kurssenteret

HMS og kvalitet

StS har et tydelig HMS mål om 0 skader på mennesker, materiell og det ytre miljø.

HMS kultur

Vår HMS kultur bygger på inkludering der vi i fellesskap forstår, kommuniserer og håndterer all risiko arbeidet vårt medfører. StS-ISONOR skal nå sine mål ved en synlig og tydelig ledelse som inkluderer og involverer våre medarbeidere i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid og vår sikkerhetskultur.

StS-ISONOR skal levere produkter og tjenester uten skader, til riktig tid og med riktig kvalitet. Vi skal arbeide kontinuerlig for å forbedre oss, slik at vi hele tiden tilbyr nyskapende og kostnadseffektive løsninger.

Etterlevelse og lederskap er nøkkelord i hvordan vi planlegger og gjennomfører våre leveranser både som lag og enkeltindivider. Presisjon og kvalitet i alt vi gjør skal skape grunnlaget for å levere sikre og kvalitetsmessig gode produkter.

Vårt arbeid med helse, miljø, sikkerhet, risiko og kvalitet skal være en naturlig del av alle arbeidsoperasjoner, fra planlegging og frem til det ferdige produktet, og skal ha samme prioritet som andre forretningsområder. Dette innebærer et systematisk fokus på risikostyring for å kunne forebygge og unngå skader, alvorlige hendelser og arbeidsrelatert sykdom.

Etiske regler for StS-ISONOR

Formål og omfang

Våre etiske regler skal angi grunnprinsipper for vår personlige adferd og forretningsskikk og utgjør rammeverket som skal sikre at vi opptrer i samsvar med relevant lovgiving, interne retningslinjer og våre grunnverdier.

Rapportering av avvik og brudd på regler

StS-ISONOR’s bedriftskultur baseres på åpenhet. Det skal være aksept for å ta opp bekymringer og kritikkverdige forhold. Alle ansatte henstilles til å rapportere både mistenkelige tilfeller og observerte brudd på lover, etiske retningslinjer eller andre regler i StS-ISONOR. Alle ansatte er også henstilt til å rapportere tilfeller hvor de blir bedt om å utføre handlinger som kan innebære regelbrudd.

Avvik og brudd på regler rapporteres til etikk@stsisonor.com, der konfidensialitet vil bli opprettholdt så langt som overhodet mulig.

Våre etiske retningslinjer

    Vår virksomhet

    Personlig atferd

    Forretningsmessig atferd